Lov om juridisk rådgivning


Hovedregel:


I Lov om juridisk rådgivning nr 419 af 09/05/2006 kan man læse i § 1, at loven skal benyttes, hvis det erhvervsmæssige formål med virksomheden er at drive virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk karakter.

Det er i hovedparten af mine opgaver ikke tilfældet for borgervejleder.dk

Lov om juridisk rådgivning (retsinformation.dk)


I Forslag til Lov om juridisk virksomhed forklares det med lidt andre ord i punkt 4.2.1 "Efter forslaget skal loven finde anvendelse på enhver, der i erhvervsmæssig øjemed driver virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk karakter"

Forslag til Lov om juridisk rådgivning (retsinformation.dk)


Har du spørgsmål i denne forbindelse er du som altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg har indsat links under tekststykkerne for de interesserede.Undtagelse fra hovedreglen:MEN der vil være tilfælde, hvor borgervejleder.dk er omfattet af Lov om juridisk rådgivning - en undtagelse til hovedreglen ovenfor. Som lovforslaget beskriver længere nede i punkt 4.2.1:


"Lovforslaget omfatter således juridisk rådgivning i bred forstand i form af skriftlige og mundtlige anbefalinger og vejledninger om retsgrundlaget på et bestemt område samt oplysninger om umiddelbare konsekvenser af den rådsøgendes valg. Endvidere vil loven omfatte udfærdigelse eller udfyldelse af dokumenter i tilknytning til en sådan rådgivning. Ydelse af juridisk bistand – f.eks. udfærdigelse af et testamente – hvor der i det konkrete tilfælde ikke er knyttet en egentlig juridisk rådgivning til ydelsen, men hvor ydelsen alene består i udarbejdelse af et dokument, vil også være omfattet af loven."


Hvis du benytter min rådgivning til at udarbejde fremtidsfuldmagt, testamente eller rådgivning omkring den juridiske del af et ansættelselsforhold (typisk rettigheder omkring opsigelse og lignende i Funktionærloven) vil jeg være omfattet af Lov om juridisk rådgivning.


Det betyder, at du vil modtage en rådgivningsaftale med nedenstående indhold skitseret i lovens § 2:


"Stk.2.Aftaler om juridisk rådgivning skal udarbejdes skriftligt.


Stk.3.Rådgiveren skal i rådgivningsaftalen oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret. Oplysningen skal være særligt fremhævet i rådgivningsaftalen. Er rådgiveren ansvarsforsikret, skal vedkommende oplyse om størrelsen af den samlede forsikringssum, størrelsen af forsikringssum pr. skade, og om der er rejst krav imod rådgiveren, som kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvis vil blive udnyttet i det pågældende forsikringsår.


Stk.4.Aftalen skal indeholde en beskrivelse af rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund.


Stk.5.Rådgiveren skal angive sin timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.


Stk.6.Rådgiveren må ikke modtage betroede midler fra kunden eller på kundens vegne.


Stk.7.En rådgiver må ikke yde rådgivning i en sag i tilfælde, hvor rådgiveren selv eller dennes nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rådgiveren eller dennes nærstående samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse.Rådgivningsaftale: